Sök i den här bloggen

Sturumarks bristfälliga argument

29 augusti 2010

I en artikel i Newsmill avfärdar Sturumark Gudstroendes världsbild genom att påstå att vetenskapen inte leder till gudstro (utan till ateism).

Det strukturerade universum

Sturumark tar upp troendes argument om att det strukturerade universum kräver en intelligent skapare. Sturumark skriver

"Förklaringen till att världen är strukturerad, är att naturlagarna opererar på materien och frambringar denna ordning. Då kunde man invända att naturlagarna själva är i behov av en förklaring. Men notera att man kan rikta samma kritik mot hypotesen om gud. Om naturlagarna behöver en förklaring, så behöver skaparen, som påstås ha gjort världen välordnad, också en förklaring. Nu kanske man invänder att gud förklarar sig själv. Det är svårt att förstå vad ett sådant påstående egentligen betyder, om det alls betyder någonting. Ingenting kan rimligen förklara sig självt. Om gud trots allt kan förklara sig själv, så kan väl naturlagarna också göra det."

Sturumark återkommer flera gånger i sin artikel till detta sitt favoritargument om hur man inte kan förklara Guds uppkomst.

Sturumarks slutsatser och kommentarer beror dock antingen på okunnighet eller en medvetet arrogant inställning mot Gudstroende. Samtidigt som han känner till de troendes förklaring att Gud är trancendent så fortsätter Sturumark att ta upp problem som en icke trancendent Gud skulle brottas med (som vem som skapat Gud, hur Han kan ha skapat allt själv etc).

Den trancendente Guden

Att Gud är trancendent innebär att han inte innefattas av det fysiska universum och de lagar som styr universum, såsom tid och rum, gravitation m.m. Gudstroende tror på en intelligent Gud som skapar, ger upphov till skapelsen och därför själv inte omfattas av skapelsen. Han liknar inte sin skapelse och är inte beroende av den. Naturlagarna som Sturumark försöker tillskriva samma egenskapar som Gud är dock varken intelligenta eller skapare. Naturlagarna varken skapar eller väljer sina egenskaper och det skulle vara en otrolig slump att naturlagarna skulle ha valt just strukturerande egenskaper. Det Sturumark egentligen föreslår är att vi ska tro på hans förklaring med naturlagarna och ska vi förstå det som att eftersom det är Sturumark som skriver så blir det per definition empirisk vetenskap? Tyvärr men en trossats är en trossats, även om den kommer från en ateist.

Sturumarks trossatser är ingen vetenskap

Ett riktigt intressant avsnitt följer med vad Sturumark och ateister som han tror och hypotiserar om, vad de förutspår kan komma att föklara universum i framtiden. Universum "kanske" har haft oändliga chanser att utvecklas till vad det är. "Dessutom kanske fysikforskningen i en framtid kommer fram till en enhetlig teori som beskriver hur alla naturkonstanter hänger ihop." Här handlar det om tro och inte vetenskap längre och frågan är varför Sturumark valt att hacka på Gudstro i vetenskapens namn om han själv ska filosofera vad han tror på har hänt. Sturumark och andra ateister kan lika gärna förklara att universum varit en kanelbulle, tro är tro och inte vetenskap.

Sedan försöker Sturumark åka lite slalom genom retoriska knepmellan rätt svåra frågor som hur man förklarar den perfekta harmonin i universum, människokroppen och andra svårförklarade fenomen i vår värld. Han skriver att "Stora delar av världen är inte det minsta välorganiserad" och

"Den förhållandevis finjusterade ordning vi finner på vissa ställen (till exempel i människokroppen) återstår förstås, men det förklarar evolutionsteorin alldeles utmärkt."

Sturumark prsenterar dock inte något vetenskapligt exempel eller stöd för vilka delar av världen som inte är "det minsta välorganiserad" eller hur evolutionsteorin skulle lyckats "utmärkt" förklara hur den finjusterade biologiska apparaten i djur, insekter, människor eller minsta bakterie och virus uppstått. Det finns miljarder människor som varken anser att det är någon vetenskaplig, förnuftig, eller tillfredställande förklaring att "naturen" genom slumpen och obevisade slumpvisa förbättrande mutationer skulle givit upphov till komplicerade organ, organismer och djur.

Sedan blir man nästan häpen över följande stycke som i ännu grad visar Sturumarks demagogiska knep:

"Dessutom måste man fråga sig om naturen verkligen är så elegant och vacker rent objektivt sett. Är det inte egentligen så, att skönheten finns i betraktarens öga? Eftersom våra hjärnor har utvecklats just i detta universum så har de naturligtvis evolverat till att kunna begripa just detta universum och dess strukturer".

Finns det någon som betvivlar att vi människor har olika smak för vad som är vackert beträffande miljöer, djur, element och tillstånd i naturen. Sturumark påstå här att subjektiva värderingar, som vad som upplevs vackert eller elegant, är jämförbart med hur "objektiva" naturvetenskaper. Något vetenskapligt bevis presenterar givetvis Sturumark inte för denna tro, som den måste klassas som.

Oändligt universum gör att Sturumark slipper den första orsaken?

Sturmark menar att genom att föreställa sig att universum är oändligt, så kan man också föreställa sig oändlighet åt det andra hållet, alltså att det alltid funnits.

Problemet med Sturmarks förklaring är att Sturumark skjuter förbi målet – medvetet eller omedvetet. Det är inte den oändligt tomma rymden som fascinerar oss utan det är innehållet i den tomma rymden, materian, hur har det innehållet kommit dit? Vi kan ta ett så enkelt exempel som ett papper, Visst kan man logiskt teoretiskt föreställa sig att man kan dela det i en oändlighet, precis som man kan räkna från 1 och uppåt i oändlighet. Men om man går tillbaka åt andra hållet så måste man förklara varifrån papperet kommer och hur dess beståndsdelar uppstod. Som Aristotelses sammanfattade det för över 2.300 år sedan: "Ingenting kommer av ingenting".

Sturumark fortsätter genom artikeln att ta upp sådant som vissa vetenskapsmän "tror" för att motbevisa vad Gudstroende "tror".

"Många fysiker tror att mängden positiv och negativ energi i universum är lika stor. Alltså är summan av all energi noll!"..."Flera kosmologer lutar idag åt att Big Bang bara är en smäll i en oändlig kedja av "Big Bangs", så inte heller modern kosmologi ger något stöd åt det kosmologiska gudsbeviset..."

Tyvärr Sturumark så utgör trossatser inte vetenskap (eller är det endast Gud man inte får tro på om Han inte kan mätas empiriskt) och du lyckas på detta sätt motsäga dig själv och såga av den gren du själv sitter på, trots att ditt syfte varit att smäda Gudstroende.

Att big bang skulle ha varit en serie big bangs är ju en fin teori, men den förblir en teori som aldrig kan visas empiriskt. Att en big bang har skett har man ju kunnat bevisa genom att universum - stjärnor och galaxer - alltjämt utvidgas (något som bekräftas i Koranen), men att dessa skulle ha gått så fram och tillbaka kommer aldrig att kunna bevisas, eftersom vi aldrig kan ta oss dit och ingen varit där. Man kan lika gärna påstå att universum var en kanelbulle. Ingen kan ju motbevisa detta påstående heller.

Teodice

Sturumark kan inte låta bli att slänga en en riktigt gammal känga (vi säger en sandal eftersom iden är så gammal...) på Gudstroende med det gamla "teodiceproblemet". Om Gud är god kunde han tagit bort ondska.

Sturumark kanske är dåligt påläst men när Gudstroende - i alla fall muslimer - säger att Gud god, så är det inte din, min eller andra människors egen definition av vad som utgör "Guds godhet", utan det är Gud som genom sin uppebarade lag definierar gott och ont och varför han är god. I de heliga skrifterna - tydligast i Koranen - har vi fått klargjort att Gud skapat godhet och ondska, för att vi ska prövas (annars hade vi levt i paradiset). Gud har lagt ansvaret på människan - med sin förmåga att välja - att välja rätt i enlighet med vad Han föreskrivit är rätt. "inte döda, inte stjäla, inte ljuga, hjälpa nödställda, inte vara otrogen, osv".

"Teodiceproblemet" är ett problem för ateister och icke-troende, inte för Gudstroende. Vi Gudstroende vet att Gud i sin godhet gett oss mycket som vi tar för givet och vi vet att han prövar oss och vår tro med sjukdomar, orättvisor och annat "ont". Den otacksamme kommer klaga på Gud när han blir prövad.

Ateister har inte ensamrätt på vetenskap

Något många religiösa är rätt omedvetna om är det faktum att ateister och "humanister" - som Sturumark - gjort anspråk på naturvetenskap och ställt upp Gud mot naturvetenskapen. Ateisterna vill tillskriva människans tekniska och medicinska framsteg till ateismen och modernismen genom att referera till naturvetenskap. Det är dock knappast evolutionister och astronomer som har gjort att utvecklingen av teknik och medicin gått framåt, utan den utvecklingen har pågått stadigt sedan antiken och medeltiden och drivits i hög grad av Gudstroende människor.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar