Sök i den här bloggen

Kromosom #2 ett bevis för männsikans evolution från en apvarelse?

30 augusti 2010

För ett tag sedan hittade jag en video på Youtube där en biolog, dr. Ken Miller, idiotförklarar förespråkare för intelligent design (som tror på en intelligent skapare). Anledningen till idiotförklaringen från Ken Miller bottnar i en svag länk som funnits i evolutionsbiologernas teori om människans ursprung, i det faktum att alla apor, t.ex. schimpansen (som har DNA mest likt människan av alla andra apor enligt forskarna), har 48 (24 par) kromosomer i cellerna medan människan endast har 46 (23 par).

Rörelsen för intelligent design har tidigare ifrågasatt hur männsikan och aporna skulle kunna ha en gemensam anfader när de har olika kromosomtal. För några år sedan kunde forskare emellertid konstatera att det hade skett en fusion av två kromosomer hos människan, som sålunda förklarade mysteriet med det "försvunna" kromosomparet. Fusionen går att fastställa genom att den nya kromosomen har två telomerer - som normalt utgör änden på kromosomer - centralt placerade i mitten på den "nya kromosomen". Normalt skulle det alltså inte ha funnits några telomerer i mitten på kromosomen.


I och med upptäckten menar också vissa biologer - som Ken Miller - att de därigenom bevisat att den mänskliga evolutionen från en apvarelse är ett faktum och att man därigenom har motbevisat teorier eller religioner som tror på en intelligent skapare, som skapat människan utan evolution. Ken Miller frågar troende på intelligent design om de förklarar upptäckten med att Gud skapade människan för att se ut som om den härstammade från en primatförfader (apvarelse) och varför Gud skulle göra något sådant i så fall?Efter att ha läst några inlägg på nätet om ämnet fann jag svaret i en annan evolutionsvetenskaplig artikel benämnd "The Chromosome shuffle", som i och för sig också är emot intelligent design. Artikeln förklarar att fusion av kromosomer inte heller är något ovanligt i djurvärlden och t.ex. husmusen är ett exempel på där det finns en grupp husmöss med fusionerad kromosom och husmöss med det ursprungliga extra kromosomparet, utan att det är någon som helst biologisk skillnad på grupperna. Artikeln beskriver slutligen att fusionen av kromosomparet överhuvudtaget inte behövt innebära att någon större biologisk skillnad uppstod från människovarelsen med 48 kromosomer. Några moderna människor med 48 kromosomer finns emellertid inte att och man har heller inte till gång till den ursprungliga "hominiden" att jämföra med. Möjligen kan de två grupperna ha haft svårt att få avkomma, förklarar författaren till artikeln (Mössen verkar inte ha haft några problem med fortplantningen).


För att Ken Miller ska kunna hoppa högt, slå klackarna i taket och verkligen ha belägg för sitt påstående om människans evolution från en primat, skulle han alltså ha behövt själva den genetiskt bevisade mänskliga "urfadern" att jämföra kromosomerna med och som visade att människan även i DNA tog språnget från apvarelse till människa. Det är ju inte antalet kromosomer som avgör huruvida man är människa eller apa, utan det avgörs av innehållet i kromosomerna, DNA:t. T.ex. potatisen har också 48 kromosomer men det bevisar varken att potatisen är en apa eller förfader till människan.


Enligt evolutionsteorin kan det heller inte ha varit shimpansens och människans förmodade gemensamma urfader som hade 46 kromosomer - då hade även aporna haft 46 kromosomer istället för 48. Fusionen måste därför ha skett efter att aporna och människorna redan var olika arter och då går evolutionsförespråkarna egentligen miste om poängen. Människan var ju redan en människa, vare sig med 48 eller 46 kromosomer. En teori som för övrigt förts fram som förklaring till varför det inte finns människor med 48 kromosomer är att människan med 46 kromosomer slog ut föregångaren med 48 kromosomer.

Slutligen kan jag inte undvika att ifrågasätta hur evolutionsförespråkarna förklarar grisens förhållande till människans utveckling. Även grisen är väldigt nära "släkt" med människan vad gäller DNA och organ men av någon anledning är evolutionister misstänksamt tysta om detta samband.

Jag vill i sammanhanget tillägga att - i enlighet med en tidigare artikel jag översatt om evlution här på bloggen - det egentligen inte finns något i islam eller Koranen som motsäger att en evolution i djurvärlden kan ha skett, med Guds vilja. Men precis som evolutionisterna vägrar att "tro" på att Gud finns bör även kreationister vägra att "tro" på evolution utan riktiga bevis och evolutionister ska därför ifrågasättas med samma argument som de ifrågasätter kreationister - var är era bevis?.

(Vad gäller människan finns Koranverser som visar att människan är direkt skapad av Gud även om vi inte vet exakt hur den människan såg ut).

Sturumarks bristfälliga argument

29 augusti 2010

I en artikel i Newsmill avfärdar Sturumark Gudstroendes världsbild genom att påstå att vetenskapen inte leder till gudstro (utan till ateism).

Det strukturerade universum

Sturumark tar upp troendes argument om att det strukturerade universum kräver en intelligent skapare. Sturumark skriver

"Förklaringen till att världen är strukturerad, är att naturlagarna opererar på materien och frambringar denna ordning. Då kunde man invända att naturlagarna själva är i behov av en förklaring. Men notera att man kan rikta samma kritik mot hypotesen om gud. Om naturlagarna behöver en förklaring, så behöver skaparen, som påstås ha gjort världen välordnad, också en förklaring. Nu kanske man invänder att gud förklarar sig själv. Det är svårt att förstå vad ett sådant påstående egentligen betyder, om det alls betyder någonting. Ingenting kan rimligen förklara sig självt. Om gud trots allt kan förklara sig själv, så kan väl naturlagarna också göra det."

Sturumark återkommer flera gånger i sin artikel till detta sitt favoritargument om hur man inte kan förklara Guds uppkomst.

Sturumarks slutsatser och kommentarer beror dock antingen på okunnighet eller en medvetet arrogant inställning mot Gudstroende. Samtidigt som han känner till de troendes förklaring att Gud är trancendent så fortsätter Sturumark att ta upp problem som en icke trancendent Gud skulle brottas med (som vem som skapat Gud, hur Han kan ha skapat allt själv etc).

Den trancendente Guden

Att Gud är trancendent innebär att han inte innefattas av det fysiska universum och de lagar som styr universum, såsom tid och rum, gravitation m.m. Gudstroende tror på en intelligent Gud som skapar, ger upphov till skapelsen och därför själv inte omfattas av skapelsen. Han liknar inte sin skapelse och är inte beroende av den. Naturlagarna som Sturumark försöker tillskriva samma egenskapar som Gud är dock varken intelligenta eller skapare. Naturlagarna varken skapar eller väljer sina egenskaper och det skulle vara en otrolig slump att naturlagarna skulle ha valt just strukturerande egenskaper. Det Sturumark egentligen föreslår är att vi ska tro på hans förklaring med naturlagarna och ska vi förstå det som att eftersom det är Sturumark som skriver så blir det per definition empirisk vetenskap? Tyvärr men en trossats är en trossats, även om den kommer från en ateist.

Sturumarks trossatser är ingen vetenskap

Ett riktigt intressant avsnitt följer med vad Sturumark och ateister som han tror och hypotiserar om, vad de förutspår kan komma att föklara universum i framtiden. Universum "kanske" har haft oändliga chanser att utvecklas till vad det är. "Dessutom kanske fysikforskningen i en framtid kommer fram till en enhetlig teori som beskriver hur alla naturkonstanter hänger ihop." Här handlar det om tro och inte vetenskap längre och frågan är varför Sturumark valt att hacka på Gudstro i vetenskapens namn om han själv ska filosofera vad han tror på har hänt. Sturumark och andra ateister kan lika gärna förklara att universum varit en kanelbulle, tro är tro och inte vetenskap.

Sedan försöker Sturumark åka lite slalom genom retoriska knepmellan rätt svåra frågor som hur man förklarar den perfekta harmonin i universum, människokroppen och andra svårförklarade fenomen i vår värld. Han skriver att "Stora delar av världen är inte det minsta välorganiserad" och

"Den förhållandevis finjusterade ordning vi finner på vissa ställen (till exempel i människokroppen) återstår förstås, men det förklarar evolutionsteorin alldeles utmärkt."

Sturumark prsenterar dock inte något vetenskapligt exempel eller stöd för vilka delar av världen som inte är "det minsta välorganiserad" eller hur evolutionsteorin skulle lyckats "utmärkt" förklara hur den finjusterade biologiska apparaten i djur, insekter, människor eller minsta bakterie och virus uppstått. Det finns miljarder människor som varken anser att det är någon vetenskaplig, förnuftig, eller tillfredställande förklaring att "naturen" genom slumpen och obevisade slumpvisa förbättrande mutationer skulle givit upphov till komplicerade organ, organismer och djur.

Sedan blir man nästan häpen över följande stycke som i ännu grad visar Sturumarks demagogiska knep:

"Dessutom måste man fråga sig om naturen verkligen är så elegant och vacker rent objektivt sett. Är det inte egentligen så, att skönheten finns i betraktarens öga? Eftersom våra hjärnor har utvecklats just i detta universum så har de naturligtvis evolverat till att kunna begripa just detta universum och dess strukturer".

Finns det någon som betvivlar att vi människor har olika smak för vad som är vackert beträffande miljöer, djur, element och tillstånd i naturen. Sturumark påstå här att subjektiva värderingar, som vad som upplevs vackert eller elegant, är jämförbart med hur "objektiva" naturvetenskaper. Något vetenskapligt bevis presenterar givetvis Sturumark inte för denna tro, som den måste klassas som.

Oändligt universum gör att Sturumark slipper den första orsaken?

Sturmark menar att genom att föreställa sig att universum är oändligt, så kan man också föreställa sig oändlighet åt det andra hållet, alltså att det alltid funnits.

Problemet med Sturmarks förklaring är att Sturumark skjuter förbi målet – medvetet eller omedvetet. Det är inte den oändligt tomma rymden som fascinerar oss utan det är innehållet i den tomma rymden, materian, hur har det innehållet kommit dit? Vi kan ta ett så enkelt exempel som ett papper, Visst kan man logiskt teoretiskt föreställa sig att man kan dela det i en oändlighet, precis som man kan räkna från 1 och uppåt i oändlighet. Men om man går tillbaka åt andra hållet så måste man förklara varifrån papperet kommer och hur dess beståndsdelar uppstod. Som Aristotelses sammanfattade det för över 2.300 år sedan: "Ingenting kommer av ingenting".

Sturumark fortsätter genom artikeln att ta upp sådant som vissa vetenskapsmän "tror" för att motbevisa vad Gudstroende "tror".

"Många fysiker tror att mängden positiv och negativ energi i universum är lika stor. Alltså är summan av all energi noll!"..."Flera kosmologer lutar idag åt att Big Bang bara är en smäll i en oändlig kedja av "Big Bangs", så inte heller modern kosmologi ger något stöd åt det kosmologiska gudsbeviset..."

Tyvärr Sturumark så utgör trossatser inte vetenskap (eller är det endast Gud man inte får tro på om Han inte kan mätas empiriskt) och du lyckas på detta sätt motsäga dig själv och såga av den gren du själv sitter på, trots att ditt syfte varit att smäda Gudstroende.

Att big bang skulle ha varit en serie big bangs är ju en fin teori, men den förblir en teori som aldrig kan visas empiriskt. Att en big bang har skett har man ju kunnat bevisa genom att universum - stjärnor och galaxer - alltjämt utvidgas (något som bekräftas i Koranen), men att dessa skulle ha gått så fram och tillbaka kommer aldrig att kunna bevisas, eftersom vi aldrig kan ta oss dit och ingen varit där. Man kan lika gärna påstå att universum var en kanelbulle. Ingen kan ju motbevisa detta påstående heller.

Teodice

Sturumark kan inte låta bli att slänga en en riktigt gammal känga (vi säger en sandal eftersom iden är så gammal...) på Gudstroende med det gamla "teodiceproblemet". Om Gud är god kunde han tagit bort ondska.

Sturumark kanske är dåligt påläst men när Gudstroende - i alla fall muslimer - säger att Gud god, så är det inte din, min eller andra människors egen definition av vad som utgör "Guds godhet", utan det är Gud som genom sin uppebarade lag definierar gott och ont och varför han är god. I de heliga skrifterna - tydligast i Koranen - har vi fått klargjort att Gud skapat godhet och ondska, för att vi ska prövas (annars hade vi levt i paradiset). Gud har lagt ansvaret på människan - med sin förmåga att välja - att välja rätt i enlighet med vad Han föreskrivit är rätt. "inte döda, inte stjäla, inte ljuga, hjälpa nödställda, inte vara otrogen, osv".

"Teodiceproblemet" är ett problem för ateister och icke-troende, inte för Gudstroende. Vi Gudstroende vet att Gud i sin godhet gett oss mycket som vi tar för givet och vi vet att han prövar oss och vår tro med sjukdomar, orättvisor och annat "ont". Den otacksamme kommer klaga på Gud när han blir prövad.

Ateister har inte ensamrätt på vetenskap

Något många religiösa är rätt omedvetna om är det faktum att ateister och "humanister" - som Sturumark - gjort anspråk på naturvetenskap och ställt upp Gud mot naturvetenskapen. Ateisterna vill tillskriva människans tekniska och medicinska framsteg till ateismen och modernismen genom att referera till naturvetenskap. Det är dock knappast evolutionister och astronomer som har gjort att utvecklingen av teknik och medicin gått framåt, utan den utvecklingen har pågått stadigt sedan antiken och medeltiden och drivits i hög grad av Gudstroende människor.

Nyamko Sabuni - Sluta svamla

4 augusti 2010

Nyamko Sabuni skriver i DN kritiskt om fel i andras artiklar i ämnet diskriminering. Något hon borde börja med är att kolla sina egna fakta.

Nyamko ondgör sig över att "handskakningsdomen". Hon skriver bl.a. "Vi ska tolerera män som vägrar skaka hand med kvinnor och vi ska tolerera kvinnor som vägrar visa sina ansikten."

Nyamko fortsätter och jämför med en kristen vit som inte vill skaka hand med en svart på grund av sin tro.

Nu är det så fru Sabuni att varken män eller kvinnor får skaka hand med främmande av det motsatta könet, enligt den tradition i islam du vill beskriva.

T.ex. skakar man hand, kramas och pussas inom en familj. En muslimsk man kan hälsa med både kramar och pussar vad gäller nära kvinnliga släktningar och en muslimsk kvinna kan hälsa med både kramar och pussar vad gäller nära manliga släktningar. Det finns inget "orent" över det motsatta könet. Det är helt enkelt en fråga om var gränsen går för kroppslig kontakt med främmande, enligt muslimska värderingar.

Eftersom traditionen gäller åt båda håll så blir ingen diskriminerad. Precis som att både män och kvinnor, eller vita och svarta, måste stanna p.g.a. rött ljus för att motsatt kön eller ras får grönt ljus i trafiken.

Din jämförelse med en vit kristen som inte vill skaka hand med en svart är därför helt orelevant och felaktig.

Vad gäller kvinnor som täcker ansikten som Du och vi andra får tolerera, så får samhället på samma sätt tolerera att kvinnor täcker brösten och andra kroppsdelar. Vi får även tolerera att kvinnor och män inte täcker sig.

Vilken blir nästa kroppsdel som du vill lagstifta om att den måste vara synlig?

SMS debatt om burka/slöja

3 augusti 2010

Jag skulle vilja passa på att återge en sms-debatt , från sajten nyheter 24, och som utspelades den 21 juli 2010mellan Fazeela Selberg Zaib och Gulan Avci (politiker).

Debatten behandlar några av de vanligaste frågorna om burka (heltäckande slöja) och slöja (schal).

-------------------------------------------------


Moderator
Välkomna till dagens sms-duell. Mitt namn är Jakob Lewander och är moderator för dagens debatt.


Moderator
Både Frankrike och Belgien har röstat för ett förbud mot burka, Spanien röstade senast emot ett sådant förslag, i Holland talar man om lagstiftning. Bör Sverige lagstifta mot burka?


Fazeela Selberg Zaib
Hej alla fina! Givetvis bör Sverige inte rösta för en lag som kontrollerar kvinnors klädsel.


Gulan Avci
God morgon, total förbud är inte rätt väg om man vill komma åt kärnan av problemet


Fazeela Selberg Zaib
Hej Gulan! Vad är kärnan av problemet?


Gulan Avci
burkan är ett uttryck för kvinnans underdåning, finns ex på många länder där kvinnan kämpar med livet som insats för att slippa bära den,


Fazeela Selberg Zaib
Du har en poäng. Talibaner tvingar burkan på kvinnor, och du tycker att Sverige skall tvinga av burkan? Finns det inte bättre förebilder för vårt fina land?


Gulan Avci
men vill kvinnor i sverige göra det( om det inte sker med tvång) kommer jag inte sätta stopp för det. Men en person som bär burka får nog räkna med att hennes möjligheter på arbetsmarknaden kommer vara ganska begränsat. Gulan


Fazeela Selberg Zaib
Det är väl i så fall upp till de kvinnorna att ta den konsekvensen.

Fazeela Selberg Zaib
Hur menar du när du säger att ett totalförbud inte är lösningen? Ska man ha ett 20 procentigt förbud?


Gulan Avci
Fazela, jag upplever ibland att debatten om burkan missuppfattas och förväxlas med slöjan. Du har din fulla rätt att bära slöja, på samma sätt som jag har rätt att avstå. Trots att vi är muslimer båda två, du mer troende och jag mindre. Men burkan är problematisk även ur andra aspekter som, trygghet, säkerhet. Jag vill veta vem jag har framför mig på jobbet, vem jag sitter bredvid på bussen osv


Fazeela Selberg Zaib
Jag förstod dig från början men uppskattar klargörandet. Jag har ingen aning vem jag sitter bredvid på bussen idag, och ingen har täckt ansiktet. Vi har inte haft några burka våldtäktsmän i Sverige. Ansiktet är i högsta grad avtäckt i detta land och inte blir det säkrare för det?

Gulan Avci
Så vad är skillnaden mellan att bära slöja och burka, det står ingenstans i koranen att kvinnan ska täcka sig på det sättet. Varför funkar inte en slöja?


Fazeela Selberg Zaib
Vad spelar det för roll om Koranen säger det ena eller det andra? Vi lagstiftar inte i Sverige baserat på Koranen. Det handlar om varje kvinnas fria val. Burka, bikini eller botox.


Gulan Avci
för mig är det inte ok att lämna mitt barn till en person som bär burka på förskolan. Jag vill se personen bakom burkan. Det också om kommunikationen med små barn (även vuxna) om ansiktsuttryck och kroppsspråk

Fazeela Selberg Zaib
Jag har full förståelse för det. Idag är det inte förbjudet att bära burka och jobba på förskola. Hur många burkor ser du i landets förskolor? Det finns kommunala och privata förskolor. Välj och vraka bland burkafria dagis.

Gulan Avci
det är sant att vi inte ska lagstifta utifrån religiösa texter, och jag instämmer i att människor ska kunna klä sig som de vill, men det är heller ingen rättighet att tro att man kan jobba med vad man vill, oavsett om man bär burka el bikini

Fazeela Selberg Zaib
Vad kul att du håller med mig! Det är ingen som påstår att det är en rättighet. Men det finns arbetsgivare som inte bryr sig. Telemarketing företag exempelvis.

Gulan Avci
DO har ett ärende på sitt bord för tillfället. Det finns troligtvis inte många burka bärare i Sverige, och det är inte så stort problem men debatten är i gång och därför måste vi diskutera frågan, som du o jag gör nu. Jag vill att en arbetsgivare ska ha rätt att avgöra om man vill anställa ngn som döljer ansiktet eller inte med lagen i ryggem.


Fazeela Selberg Zaib
Åter till Frankrike och Belgien, oroas du inte av deras kontroll av kvinnors klädsel? Vad bör vi göra för att hjälpa kvinnorna där som kämpar för sina rättigheter och riskerar straff om de inte tar av sig?


Gulan Avci
blir jag omvald efter valet kommer jag driva frågan så att vi får en ändring i diskrimineringslagstiftningen.


Fazeela Selberg Zaib
Arbetsgivare är långt ifrån tvungna att anställa kvinnor i burka. Det tar tid och resurser från Sverige att stifta en lag som i dagsläget berör en person. Är det rimligt? Har vi inga viktigare frågor?


Fazeela Selberg Zaib
Menar du att du kommer tackla den Fransk-belgiska diskrimineringslagen om klädförbud?

Gulan Avci
jag köper argumenten att burkan är kvinnofientlig och ett uttryck för hennes underordning. Men ett förbud av det slag frankrike o belgien beslutat om är fel väg.


Moderator
Gulan och Fazeela kan ni förtydliga vad ni menar med diskrimineringslagstiftningen? Vad vill du ändra Gulan?


Fazeela Selberg Zaib
Fel väg? Är det inte fel, punkt? Eller anser du även att Talibanerna milt uttryckt gått fel väg? Vilken väg bör Frankrike och Talibanerna gå?


Gulan Avci
fazela, ser du inga som helst problem med burkan? På dig låter det som att altt är frid och fröjd. Det finns möjligtvis en del som tar på sig den av fri vilja, men sen finns de som blir tvingade. En tydlig introduktions och integrationspolitik skulle hjälpa många av dem som isolerats, starkare skydd kan få en o annan att stå emot tryck från sin omgivning och ta av sig burkan


Moderator
Från och med nu kan alla ni som tittar rösta på er favorit i sms-duellen till vänster i fönstret.


Fazeela Selberg Zaib
Hjälper du mig också mot trycket i min omgivning att ta av mig huvudduken? Vilket tryck talar du om? I en del eu-länder idag kan man inte bära varken huvudduk eller burka pga lagstiftning eller samhällets tryck.


Gulan Avci
det är upp till dig att behålla eller ta av dig slöjan. Men inbilla inte mig att alla tar på sig den frivilligt. Vad säger du om att 4-åriga små flickor har slöja? Är det också fritt val?


Fazeela Selberg Zaib
Är det ett fritt val att barn har stringtrosor som ökar risken för svampinfektioner? Ska vi gå in och förbjuda string? Nej, givetvis inte. Inget barn skall tvingas på eller av kläder.


Gulan Avci
förespråkar inget av dem för en liten flicka.


Fazeela Selberg Zaib
Frågan är ju, är det upp till mig om jag har eller inte har slöja? Du tror att 'trycket' gör att kvinnor tar på sig burka. Jag är utsatt för tryck av hela samhället att ta av mig slöjan. Anser du att jag har en fri vilja?


Moderator
Antalet kvinnor som bär burka i Sverige kan räknas på två händers fingrar. Varför tror ni att den här debatten har blivit så stor över hela Västeuropa?


Gulan Avci
men åter till burkan. Vi har maskeringsförbud i Sverige. Så om ngn vill bära burka på jobbet så ska man kunna bli tvungen att ta av sig den eller riskera bli av med jobbet, såvida man inte är telefonförsäljare och arbetsgivaren tycker det är ok med burka


Fazeela Selberg Zaib
För att människor som har en massa ogrundade antaganden om muslimska kvinnor (och barn) sitter i maktposition. Inte sant Gulan, riksdagsledamot som går till val på burkafrågan?


Fazeela Selberg Zaib
Om vi då har maskeringsförbud slipper du peta i lagstiftningen. Du får hitta en annan fråga att gå till val med. Vad sägs om botox? Är det av fri vilja kvinnor sprutar in neurotoxiner i ansiktet? Hur blir det med känslouttrycken? Man ser ju inte om de är glada eller arga?


Gulan Avci
vi debatterar burkan och inte slöjan. Jag kan se ditt ansikte (fina bilder på din blogg) och hur vet jag vem som döljer sig bakom burkan. Man behöver inte vara konspiratorisk, irak är utmärkt ex på självmordsbombare som utfört ett antal terrorattentat med burka på.


Gulan Avci
inte burka frågan men en fråga jag kommer driva stenhårt i valet är att införa frizon i grundskolan så små flickor inte ska bli tvingade att bära slöja i låg- och mellanstadiet.


Moderator
Vi måste tyvärr runda av nu. Tack till er båda för en fantastisk debatt! Ni får båda möjlighet till sista ordet. Varsågoda.


Fazeela Selberg Zaib
Jag trodde vi debatterade kvinnans rätt till sin kropp? Det går alldeles utmärkt att utföra terrordåd utan burka. Titta på ETA i Spanien?


Fazeela Selberg Zaib
Tack för en trevlig debatt Gulan! Jag hoppas att du börjar aktivt engagera dig för kvinnor i Sverige som känner trycket av samhället att se ut på ett visst sätt. Skål för kvinnans rätt till sin kropp!


Gulan Avci
många kvinnor som flyr hit gör det för att slippa bära burka el slöja, fråga iranska kvinnor. Du har tagit på dig slöjan av egen vilja, det har jag respekt för. Men jag kommer aldrig acceptera att det finns flickor o kvinnor som tvingas till det. Det stämmer att jag, så länge jag är politiskt aktiv kommer kämpa för detta


Gulan Avci
tack själv Fuzela:)

-------------------

Källa: http://nyheter24.se/maktkamp24

En riktigt kass bok herr Guillou

1 augusti 2010

Sent om sider har jag tagit mig tid att läsa Guillous roman "men inte om det gäller din dotter".

Historien kan sammanfattas med att en liten flicka, vars mamma är missförstådd säpochef, blir kidnappad av en saudisk prins, som är radikal islamist och terrorist. Nästan alla Guillous fiktiva karaktärer genom åren dyker upp och hjälper till i sökandet. Guillous hjältar i denna historia lyckas med allt de företar sig, inga förluster, inga hinder, allt går som på räls och allt slutar med underbar lycka. Som en riktigt kass actionfilm.

När jag läst klart boken kändes det som att jag ätit tio kilo sockervadd.

I sammanhanget är det intressant att läsa Guillous uttalande om Stieg Larsson och dennes framgångsrika böcker om Lisbeth Salander:

"- Hon den där Salander, eller vad hon nu heter, är inte trovärdig. Hon löser mystiska datagåtor som ingen hört talas om och hon överlever allt. Sådana grejer slösar jag inte bort tid på".

Jan, detta är nog vad som kan betraktas som att kasta sten i glashus.

Dessutom får vi reda på att saudiarabier är arroganta typer som ser ner på resten av mänskligheten och därför ska förinta den. De enda saudiaraber vi träffar på är stenrika, feta, skalliga, arroganta och jävliga hycklare. OK Jan, visst kan man vara kritisk mot ett land och dess styrande, jag själv är kritisk mot bristen på demokrati i Saudiarabien och arabvärlden i övrigt. Men varför skriva så generaliserande, stereotypt och nedlåtande om ett helt folk?

Det som annars har gjort Guillou till en av mina favoritförfattare är att han skrivit otroligt bra "pojkboksfantasier" (för att citera Gunnar Ekberg, De ska ju ändå dö - tio år i svensk underrättelsetjänst). Vare sig det handlat om Hamilton eller Arn så har dessas väg kantats av såväl framgång som enorma motgångar och tragedier. Deras fiender och motståndare är inte alltid förenklade sterotyper utan de har sammansatta egenskaper som gör att Hamilton eller Arn t.o.m. blir vänner med dem. Detta gjorde att det fanns en spänning och mystik i berättelsen som bjöd på överraskande vändningar.